Algemene voorwaarden

VOORAFGAANDELIJK

1. Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons aanvaard, worden al onze verkopen beheerst door onderhavige algemene voorwaarden,niettegenstaande alle andersluidende bepalende, voorkomende op ieder stuk of briefwisseling die ons zou toegezonden worden. Door het ondertekenen van een bestelbon en/of het toegestuurd worden van een orderbevestiging, bewijs van ontvangst van de goederen of aanvaarding van de factuur verklaart de klant zich akkoord me onderhavige verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van alle andere, de zijne inbegrepen.

2. Iedere voormelde uitdrukkelijk aanvaarde schriftelijke afwijking blijft in elk geval strikt beperkt tot de overeenkomst die er aanleiding toe was. Ze kan nooit een precedent uitmaken.

AANBIEDINGEN

3. Alle aanbiedingen vanwege S&P Wear zijn vrijblijvend en zonder verbintenis harentwege.

BESTELLINGEN

4. Elke ondertekenaar van een bestelbon, afleveringsnota of ander document en elke ondertekenaar van een document van aanvaarding, van een offerte of van een door ons naderhand aanvaarde aanvraag, verbindt zich hoofdelijk met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

PRIJS

5. Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, uitdrukkelijk in Euro en zijn exclusief B.T.W. of welkdanige andere belasting. De prijzen omvatten evenmin de vrachtkosten en zijn prijzen af fabriek.

6. S&P Wear kan nimmer verplicht zijn om een aansluitende bestelling te aanvaarden tegen de in voorgaand afgesloten
overeenkomsten overeengekomen prijs.

LEVERING EN TERMIJN

7. Onze leveringstermijnen zijn alleen gegeven ten titel van inlichting en zijn zonder verbintenis. Een vertraging in de uitvoering van de bestelling kan in geen geval reden geven tot schadeloosstelling, vergoedingstoelage of leveringsafwijzing.

8. De goederen worden geladen en verzonden op risico van de koper, zelfs in de gevallen dat S&P Wear, per uitzondering, franco zou verzenden of de vervoerskosten zou terugbetalen. In geval de goederen moeten worden vervoerd, vindt de levering plaats op het ogenblik dat deze worden overhandigd aan de vervoerder. In de overige gevallen op het ogenblik dat de koper ze komt afhalen bij S&P Wear.

9. In geval de levering van de goederen in diverse keren plaatsvindt, wordt elke levering als een afzonderlijke aanzien voor wat de gevolgen hiervan betreft.

10. S&P Wear kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ontstaat bij het verder transport van bij de koper naar zijn klant/koper.

11. Een foutieve levering kan geen reden zijn om schadevergoeding te eisen noch om de overeenkomst te zien ontbonden worden. Het is de koper wel toegestaan om een correcte levering te eisen, hetgeen moet gebeuren binnen de in deze voorwaarden voorziene termijn om klachten ter kennis te brengen. S&P Wear behoudt zich in elk geval het recht voor om de koopwaar die rechtmatig werd geweigerd te vervangen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD – RISICO

12. De verkochte goederen blijven het exclusieve eigendom van S&P Wear zolang de koper de verkoopprijs en de eventuele
bijkomende kosten niet volledig heeft betaald. Ook in geval van gedeeltelijke levering
blijft S&P Wear eigenares van de goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling van de totaliteit van de bestelling zelfs indien voor deze gedeeltelijke levering afzonderlijke betalingen werden toegestaan. De koper is niet gerechtigd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust door te verkopen dan wel te belasten met enig zakelijk recht, anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf.

13. Het risico voor de goederen gaat evenwel over op de koper op het ogenblik van de levering.

VRIJWARING

14. S&P Wear is niet gehouden om enige vrijwaring te verlenen voor daden van derden. De koper verklaart, door aanvaarding van onderhavige factuurvoorwaarden, trouwens te kopen op eigen risico.

15. S&P Wear is evenmin gehouden om vrijwaring te geven voor welkdanige verborgen gebreken.

16. S&P Wear zal evenmin de koper vrijwaren voor daden van derden of welkdanige verborgen gebreken inzoverre de koper de goederen (al dan niet aangepast) doorverkoopt.

BETALING

17. Alle facturen van S&P Wear zijn contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel bij ontvangst van de goederen, en dit behoudens anderluidende schriftelijke overeenkomst. Op alle achterstallige bedragen zal van rechtswege, en zonder dat hiertoe een aanmaning of aangetekende ingebrekestelling is vereist, een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand. Bovendien zal op alle bedragen en facturen die niet op hun vervaldag zijn betaald geworden, zonder dat daartoe een aanmaning of een aangetekende ingebrekestelling is vereist, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% met een minimum van € 25.

18. Het is de koper niet toegestaan om betalingen achter te houden (het weze te schorsen of te vertragen), zo ook niet in geval van een klacht of een foutieve levering. Compensatie is evenzeer uitgesloten.

19. S&P Wear kan niet worden verplicht om deelbetalingen te aanvaarden.

KLACHTEN – TERUGZENDING GOEDEREN

20. Inzoverre de koper een klacht zou hebben dient hij deze binnen de acht dagen ter kennis te brengen van S&P Wear en er de stavingsstukken bij te voegen. De klant die de levering binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt vedrondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor verborgen gebreken. Laattijdige klachten worden per definitie verworpen.

21. Het is de koper onder geen beding toegestaan om de goederen zonder voorafgaandelijke schriftelijke machtiging vanwege S&P Wear terug te sturen. In elk geval kan het terugsturen van de goederen niet worden aanzien als klacht in de zin van art. 20.

ONTBINDING

22. In geval de koper zijn verplichtingen niet, onbehoorlijk of niet tijdig nakomt, behoudt S&P Wear zich het keuzerecht voor om de gedwongen nakoming van de overeenkomst te vorderen (desgevallend de uitvoering bij equivalent) dan wel om de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen. Zo ook zal S&P Wear in voormelde gevallen van wanprestatie vanwege de koper gerechtigd zijn om alle nog openstaande orders te schorsen, dan wel te annuleren en de kosten hiervan terug te vorderen van de koper.

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID

23. In alle gevallen is het Belgisch recht van toepassing.

24. Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken bevoegd van onze woonplaats.

Contactformulier

 • 6D Sports Nutrition
 • Politie Deinze-Zulte-Lievegem
 • Oxygen
 • Mora
 • Mosselman Seafood
 • Maisonie
 • Kruisem
 • Isorex
 • Hip Hop Hooray
 • Piazza
 • Revimaxx
 • Zelfbouwmarkt
 • Xerius
 • Wienerberger
 • Vanhulle Group
 • Ronse Opscène
 • Rhinos Rugby Oudenaarde
 • Rhizo
 • Rode Kruis Gent
 • Geostaff
 • FAFY
 • Brouwerij Roman
 • Beddeleem
 • Beach Number One
 • Bakala Academy
 • BASF
 • Aquajet Vlerick
 • Apok
 • Addax
 • Danilith Nokere Koerse
 • Cycling Vlaanderen
 • Durabrik
 • Ethernetics
 • ERA Vastgoed
 • Domino Trappen
 • D'hondt Interieur
 • D'hondt Volley Oudenaarde
 • Darwin
 • De Noyette - Verstraete
 • Horeca Totaal

Corporate

 • Patrick
 • Select
 • Reece
 • Craft
 • Hummel
 • Spalding
 • Gamegear
 • Erima

Sport

 • Spalding
 • Hummel
 • Craft
 • Reece
 • Select
 • Patrick
 • Erima
 • Gamegear

Werkkledij

 • Patrick
 • Craft
 • Reece
 • Select
 • Hummel
 • Spalding
 • Gamegear
 • Erima

Horeca

 • Erima
 • Gamegear
 • Spalding
 • Hummel
 • Craft
 • Select
 • Patrick
 • Reece

Snelle offerte

Gebruik onderstaand formulier om direct een offerte aan te vragen voor dit product

showroom
showroom
showroom